Bestil

Forespørgsler om tolkninger kan ske gennem:

Mobil: 51940621

Mail: janeipsen@gmail.com

Posted in Uncategorized.

Tegnsprogstolk Jane Becker Ipsen

Posted in Uncategorized.

Typer af tolkninger

Jeg kan tilbyde oversættelse i form af tegnsprogstolkning, TSK tolkning (Tegnstøttet Kommunikation),  taktiltolkning (tolkning til døvblindblevne) og er uddannet skrivetolk og fjerntolk.

Som en del af Tolkekonsortiet er jeg er leverandør til opgaver udbudt af Den Nationale Tolkemyndighed, DNTM.

Jeg kan bestilles til tolkeopgaver i kommuner, jobcentre, på sygehuse/hospitaler, skoler, arbejdspladser etc.

Posted in Uncategorized.

Om mig

Jeg er uddannet i Århus i 2002. Jeg har været ansat som tegnsprogstolk hos Center for Døve i Århus et års tid, tolkecentret TC1866 ved Døveforeningen af 1866 i over 10 år og har arbejdet som undervisningskonsulent hos Center for Tegnsprog, Tegnsprogstolkeuddannelsen –  Professionshøjskolen UCC.

Posted in Uncategorized.

Tavshedspligt

En tegnsprogstolk tolker simultant og så loyalt og neutralt som muligt. Jeg arbejder naturligvis under tavshedspligt, i henhold til Straffelovens  §152.

 

Posted in Uncategorized.

Priser

Timepriserne for tolkning følger Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse (ændring 08.09.20), om kompensation til handicappede i erhverv.

 

Tolkeopgaver faktureres pr. påbegyndt halve time (min. 1 time).

 

Kræver en opgave to tolke, faktureres dobbelt takst.

 

Zonerne følger Den Nationale Tolke Myndigheds Zoneinddelling.

Zonetillæg på den første time

Zone 1: 275 kr.

Zone 2: 650 kr.

Zone 3: 1050 kr.

 

Timetillæg pr. time


Aftentolkning (17-07): 86 kr.

Weekend/helligdage: 161 kr.

Krævende opgaver: 135 kr.

 

Ved krævende opgaver forstås bl.a. tolkeopgaver med et særligt komplekst indhold eller stor fysisk belastning, såsom konferencetolkning, taktiltolkning, fremmedsprogstolkning eller tolkninger med højt fagligt indhold.

 

Aflysning

Ved udeblivelse eller ikke rettidig aflysning (senest 5 hverdage før tolkeopgaven) faktureres til fuld pris.

 

 

Posted in Uncategorized.

Privatlivsbeskyttelse

EU har skærpet kravene til, hvordan virksomheder behandler personoplysninger. Reglerne træder i kraft den 25. maj 2018.

De nye regler findes først og fremmest i en forordning vedtaget i april 2016, og som officielt hedder: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv. (databeskyttelsesforordningen).

Her kan du blandt andet se, hvilke personoplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger og behandler dem i forskellige sammenhænge:

1) Oplysninger, vi har om dig

Vi indsamler både almindelige og følsomme oplysninger.

Hvis det er dig, der bestiller opgaven, evt. gennem en af Jane Becker Ipsens underleverandører eller samarbejdspartnere, beder vi om oplysninger om:

Dit navn og tegnnavn og evt. ønsket sprogkode, din e-mailadresse og dit mobilnummer (hvis vi ikke kender det i forvejen)
Dato, tidspunkt og adresse for tolkeopgaven
Navne og eventuelt tegnnavne på andre deltagere
Hvad er det for en begivenhed, du ønsker tolk til (foredrag, arbejdspladsmøde, familiefest, forældremøde, undersøgelse på sygehus, mm.), og i den forbindelse evt. navne og kontakt-oplysninger til tolkestedet, så tolken med dit samtykke kan ringe for ekstra forberedelsesmateriale og information
Andre oplysninger, som du selv mener, tolken kan have gavn af at vide (fx særlige faggloser, mødedagsorden, særlige fysiske hensyn til fx tolkens placering og påklædning, mv.)

Hvis det er en offentlig myndighed, fx jobcentret, eller en offentlig institution eller instans, fx politiet eller en skole, daginstitution eller et sygehus, der bestiller opgaven, beder vi dem oplyse:

Tegnsprogsbrugers navn og hvis nødvendigt enten fødselsdato eller cpr-nummer, afhængigt af hvad bestilleren kræver af oplysninger til fakturering
Dato, tidspunkt og adresse (inkl. afdeling eller lokalenummer) for tolkeopgaven
Hvad opgaven drejer sig om, og andre relevante informationer (fx dagsorden, påkrævet særlig beklædning eller lignende, navne og jobfunktioner på andre deltagere)

2) Retten til at få rettet oplysninger

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

3) Retten til at få slettet oplysninger

Du kan til enhver tid få slettet de fleste af dine oplysninger fra vores systemer, men du skal være opmærksom på, at det vil gøre en tolkning mere besværlig og at vi ifølge loven skal opbevare underskriftsskemaer i mindst fem år.

Dette for at kunne bevise overfor SKAT, at vi har tolket der og på det tidspunkt, vi har skrevet i årsregnskabet, at vi har kørt det antal km, som vi har indberettet til SKAT, og overfor den betalende myndighed, at vi rent faktisk har tolket for en borger, der har ret til tolk.

Alle tolke og tolkefirmaer skal kunne dokumentere dette.

Underskriftsskemaet er det, du underskriver ifm. en tolkning, hvorpå der bl.a. står:

Tolkebrugers navn, evt. cpr-nummer og/eller tlf-nummer
Stedet, hvor tolkningen finder sted, fx en arbejdsplads, fagforening, jobcenter, hospital, skole/uddannelse, boligforening, politistation, privat hjem
Adressen for ovennævnte
Navn og evt. adresse eller mail på den betalende myndighed, fx din hjemkommune, DNTM, et hospital
Evt. EAN-nummer på den betalende myndighed
Evt. et emne for tolkningen, fx ”personalemøde”, ”forældremøde”, ”operation”, ”kursus”
Evt. navn på tolk nr. to, hvis der er flere tolke tilstede, fremmedsprogs- eller taktiltolkning
Dato og klokkeslæt for tolkningen.

Derudover kræver de fleste betalende myndigheder at få oplyst et cpr-nummer på borgeren.

4) Dataansvarlig og databehandler

Eksamineret tegnsprogstolk og ejer af Tegnsprogstolk Jane Becker Ipsen,  cvr-nummer 36136294, Egøjevej 40, 4600 Køge, er både dataansvarlig og databehandler.

5) Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er relevant i forhold til det formål, de blev indsamlet til, dvs. så længe du kan forventes at få brug for tolk igen. Herefter bliver de slettet.

6) Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

7) Markedsføring

Vi bruger ikke dine oplysninger ifm. markedsføring.

8) Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

Direkte fra dig, hvad du fortæller os ifm. forberedelse til en tolkesituation
Selve tolkesituationen, fx fagord og udtryk, som bruges i tolkningen

9) Brud på sikkerheden

Brud på datasikkerheden skal anmeldes til Datatilsynet indenfor 72 timer.

Posted in Uncategorized.
  • Jane Becker Ipsen, Egøjevej 40, 4600 Køge, CVR nr: 36136294